Informasjon / information Covid-19

Bolig/housing

Bolig
Regelverket rundt å forhindre smitte er strengt i Norge, og vi er svært opptatt av som utleier og du som beboer sammen gjør det vi kan for å hindre smitte. På bakgrunn av dette ber vi deg overholde følgende:

Krav til beboere
• Alle beboere som kommer fra land som er klassifisert som “rød eller grå” skal i
karantene ved ankomst (www.fhi.no) . Karantenetiden er 10 dager fra ankomst
studiestedet. Dette kan endres fortløpende, og det er viktig at du holder deg
oppdatert.

• Karantenen gjennomføres i studentboligen din, da dette regnes som «egen bolig»
De som deler fellesområde/bad, anses som «hustandsmedlemmer». Det er altså
lovlig å utføre karantenen i Samskipnadens boliger, uavhengig av boligtype.

• Ved mistanke om smitte ber vi deg oppsøke medisinsk hjelp i tråd med FHI sine
retningslinjer.

• Ved konstatert smitte ber vi beboeren ta kontakt med oss: Telefon 918 11 499 /
934 77 201.

• Studenten er pliktig til å følge offisielle karanteneregler fra offentlige
helsemyndigheter, og sette seg inn i disse. Vi gjør oppmerksom på at
retningslinjene er stadig i endring- og vi oppfordrer derfor studenten til å daglig
søke oppdatert informasjon fra offentlige helsemyndighetene.

• Hvert enkelt bofelleskap har selv ansvar for daglig renhold i eget rom.
Felleskjøkken og andre felles fasiliteter. Samskipnaden kommer til å ha tett
oppfølgning av dette i form av kontroller. Det henger vaskelister på hvert
studenthus.

• Beboere oppfordres til å ha særlig fokus på personlig hygiene, dette er basert på
gjeldende råd fra offentlige helsemyndigheter.

• Vi oppfordrer beboere til å alliere seg med personer i samme «husstand». Eller
andre som kan bistå ved behov.

• Det er dessverre ikke lov å arrangere fester/andre sammenkomster i fellesområder
inntil videre.

• Sis-finnmárkku studeanttaid ovttastus vurderer hele tiden nødvendige tiltak.


Housing
The regulations around preventing infection are strict in Norway, and we are consequently very concerned that we as the landlord and you as tenant are doing what we can together to prevent infection. Based on this, we ask you to comply with the following:
• Increased cleaning in rooms and common areas

Tenant Requirements
Everyone who comes from countries that are marked / classified as «red or gray» must be quarantined upon arrival (www.fhi.no). The quarantine period is currently 10 days. The classification is constantly changing, and it is therefore important that you as a resident stay up to date on this.

In case of suspicion of infection - we ask the resident to seek medical help in accordance with FHI's guidelines (www.fhi.no).

In the event of an infection, we ask the resident to contact us by phone: 918 11 499 / 934 77 201

The student is obliged to comply with official quarantine rules from public health authorities, as well as familiarize themselves with these. We point out that the guidelines are constantly changing - and we therefore encourage the student to seek updated information from public health authorities on a daily basis.

Each individual housing is responsible for daily cleaning of their own room, communal kitchen and other adjacent common facilities. As landlord, Samskipnaden ensures close follow-up of this in the form of inspections. There are lists in each studenthouse.

Residents are encouraged to have a special focus on personal hygiene, this is based on the current advice from public health authorities.

We encourage residents to ally with people in the same “household”, or others who can assist when needed.

Unfortunately, it is not allowed to arrange parties / other gatherings in common areas (also applies to kitchens) until further notice.

Sis-finnmárkku studeanttaid ovttastus is constantly evaluating new measures