Karantene / Erren

Til deg som har fått beskjed om å holde deg i karantene eller hjemmeisolasjon
De fleste som utvikler sykdommen Covid-19 får bare milde plager, men noen kan bli svært syke.
Derfor prøver vi å bremse spredningen av smitte i samfunnet. Noen blir bedt av lege om å holde seg
hjemme.
 De som får påvist Covid-19 må isoleres helt fra andre mennesker.
 De som ikke har fått påvist sykdom, men som kan ha vært utsatt for smitte, må være i
karantene.
 Karantene gjelder også ved innreise til Norge fra mange land.

Hva er hjemmeisolasjon?
Hvis en legen har sagt at du har Covid-19, eller hvis du venter på prøvesvar, må du holde deg helt isolert slik at du ikke smitter andre. Hjemmeisolasjon betyr at du skal være isolert fra alle, også de du bor sammen med. Du kan ikke gå ut, du bør være på et rom for deg selv, spise på rommet og må ikkedele håndkle med andre. Hvis tilstanden din forverrer seg, må du kontakte lege på telefon 116 117.
Det går også an å være isolert på sykehus. Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, eller at prøveresultatet viser at du ikke har Covid-19.

Hva er karantene?
Hvis en lege har sagt at du ikke er syk, men at du har vært mye utsatt for smitte, må du være i karantene. Det samme gjelder ved innreise til Norge fra flere land. Du må holde deg hjemme eller på et annet egnet sted, men det er ikke like strengt som ved hjemmeisolasjon. Karantene betyr at du skal redusere kontakt med andre mennesker mest mulig, men du behøver ikke være helt isolert. Du kan ikke gå på skole, jobb, og andre aktiviteter. Du kan ikke ta kollektivtransport (buss, trikk, t-bane,
tog, fly eller ferge), men du kan gå en tur ute alene. Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse, er kortpustet eller har feber, er det viktig at du kontakter lege på telefon. 116 117. Test for covid-19 er gratis i Norge.

Karantene varer til 10 dager etter at du kom til Norge eller sist var utsatt for smitte.

Hold deg oppdatert! Myndighetene ber alle som bor i Norge om å lese viktig informasjon og råd om koronavirus på www.fhi.no og www.helsenorge.no. Rådene kan forandrer seg. Informasjonen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Dersom du har problemer med å forstå informasjonen, oppfordrer vi deg til å be noen du kjenner om hjelp.


Dutnje geasa lea addon diehtu leat erremis dahje
ruovttuisolašuvnnas

Eatnašat geat buohccájit dávddain Covid-19 vásihit láivves givssiid, muhto soapmásat
sáhttet duođalaččat buohccát. Danne geahččalat mii goazahit njoammuma leavvamis
servodagas.
Soapmásiid bivdá doavttir orrut ruovttus.
 Sii, geain lea duođaštuvvon ahte sis lea Covid-19, fertejit leat áibbas
isolerejuvvon eará olbmuin.
 Sii, geain ii leat duođaštuvvon dávda, muhto geaidda dávda sáhttá leat
njommon, fertejit leat erremis.
 Galgá erremii maiddá dalle go boahtá Norgii eará riikkain, máŋga riikka
gullet dán njuolggadussii.

Mii lea ruovttu-isolašuvdna?
Jus doavttir lea dadjan dus lea Covid-19, dahje jus vuorddát iskkusvástádusaid, fertet
isoleret iežat oalát eará olbmuin amas njoammudit earáid. Ruovttu-isolašuvdna
mearkkaša ahte galggat leat isolerejuvvon buohkain, maiddá sis geaiguin orut. It sáhte
mannat olggos, don berret leat sierra lanjas, boradit lanjas, itge sáhte geavahit seamma
sihkaldaga go earát. Jus du dilli vearrána, fertet váldit oktavuođa doaktáriin telefovnna
bokte, tlf. 116 117. Sáhttá maiddá leat isolerejuvvon buohcciviesus. Isolašuvdna bistá
dassá doavttir dadjá don it njoammut earáid, dahje ahte iskkusvástádusat čájehit ahte
dus ii leat Covid-19.

Mii lea erren?
Jus doavttir lea dadjan ahte it leat buozas, muhto leat leamaš dilis gos lei ollu njoammu,
fertet leat erremis. Dat guoská maiddá dalle go boađát Norgii riikkain mat gullet dán
njuolggadussii. Fertet orrut ruovttus dahje eará heivvolaš báikkis, muhto eai leat
seamma garra njuolggadusat go jus leat ruovttu-isolašuvnnas. Erren mearkkaša ahte
dus galgá nu unnán oktavuohta go vejolaš eará olbmuiguin, muhto it dárbbaš leat oalát
isolerejuvvon. It sáhte mannat skuvlii, bargui, itge eará doaimmaide. It sáhte johtit
kollektiivajohtolagain (bussiin, trihkain, t-bánain, girdiin dahje fearggain), muhto sáhtát
fitnat olgun okto váccašeamen. Jus gossagoađát, šaddagoahtá čottaboalddáhat, leat
vuoigŋanváttisvuođat dahje lea feber, lea dehálaš ahte válddát oktavuođa doaktáriin
telefovnna bokte, 116 117. Covid-19-iskkus lea nuvttá Norggas.
Erren bistá 10 beaivvi dan rájes go bohtet Norgii dahje maŋimuš ledjet dilálašvuođas
gos lea riska ahte njoammuduvvojit.

Čuovo mielde ođđasiin! Eiseválddit bivdet buohkaid geat orrot Norggas lohkat dehálaš
dieđuid ja neavvagiid koronavirusa birra siidduin www.fhi.no ja www.helsenorge.no.
Neavvagat sáhttet rievdat. Dieđut leat gávdnamis dárogillii ja eaŋgalasgillii. Jus dutnje
lea váttis áddet dieđuid, ávžžuhat mii du bivdit muhttin oahppása veahkehit.